«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارائه خدمات به شکل وسیع‌تر، موثرتر و کارآتر به گروه‌های هدف، به طور پیوسته در حال ارزیابی خود و فعالیت‌هایشان هستند. این سازمان‌ها به طور دائمی میزان منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها، میزان تحقق برنامه‌ها، دلایل عدم دستیابی به برخی اهداف و زیرساخت‌های لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای بهتر را مورد سنجش قرار می‌دهند. ارزیابی مداوم و بهبود مستمر بر اساس نتایج ارزیابی عامل کلیدی در بقا و رشد سازمان‌های مردم‌نهاد است.
بر این اساس، داشتن یک چارچوب مشخص برای ارزیابی سازمان، می‌تواند به ساختارمند کردن این فرآیند دائمی کمک کند و به موسسات اطمینان دهد که کلیه اجزا و عناصر کلیدی در زمان خودارزیابی مد نظر قرار گرفته‌اند.
افرا با در نظر گرفتن این نیاز موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، و با توجه به سابقه خود در ارزیابی موسسات نیکوکاری بر پایه استاندارد افرا، تصمیم گرفته است تا این چارچوب خودارزیابی و توصیه‌های کلیدی در رابطه با نقاط قابل بهبود سازمان‌ها را در قالب خدمت جدید «خودارزیابی موسسات نیکوکاری» به موسسات ارائه دهد. در این راستا، افرا از استاندارد نسخه 1.3 خود و تجربیات به دست آمده از ارزیابی موسسات بهره گرفته است و بنا دارد خدمت خود را در شکل قابل دسترس برای همه‌ی موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد کشور ارائه کند. از آن‌جا که افرا رشد و توسعه را یک فرآیند مشارکتی و مبتنی بر اعتماد دوجانبه می‌داند، خودارزیابی به عنوان خدمت جدید و با هدف توان‌افزایی و توسعه ظرفیت موسسات نیکوکاری به صورت داوطلبانه برای ارزیابی خود در قالب ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا به موسسات ارائه می‌شود. در این راستا و با هدف آشنایی بیشتر و آموزش موسسات در حوزه استاندارد افرا و ابعاد آن، محتوای متناسب، به شکل منظم و از طریق وب‌سایت افرا در اختیار موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد.
با افرا همراه باشید که به‌زودی اطلاعات بیشتری در مورد نحوه استفاده از این خدمت افرا را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.