برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

روز گذشته کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی با تدریس جناب آقای دکتر آراسب احمدیان برگزار شد.

این کارگاه به شکل مجازی و با حضور ۱۳ نماینده از ۶ موسسه نیکوکاری در ۴ ساعت برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بحث و مشارکت در خصوص رویه‌های اجرایی بعد حاکمیت سازمانی استاندارد افرا در سازمان‌ها و چالش‌های آن در سازمان‌های خودشان پرداختند.

شرکت‌کنندگان از استان‌های تهران، کردستان، مازندران، اصفهان و گیلان در کارگاه حضور داشتند.