وبلاگ افرا

برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه مهر و ماه

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه مهر و ماه

اپیزود نوزدهم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش اول)

اپیزود نوزدهم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش اول)

مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR چیست ؟

مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR چیست ؟

اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

مسئولیت اجتماعی: تجربه‌ای از PayPal

مسئولیت اجتماعی: تجربه‌ای از PayPal

چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه