وبلاگ افرا

همه مطالب

شفافیت، عنصر کلیدی پاسخگویی در سازمانهای غیرانتفاعی

شفافیت، عنصر کلیدی پاسخگویی در سازمانهای غیرانتفاعی

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

اپیزود بیست و یکم: قصه بنیاد کودک (همراه با حرمت ناظری)

اپیزود بیست و یکم: قصه بنیاد کودک (همراه با حرمت ناظری)

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

اپیزود بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش دوم)

اپیزود بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش دوم)

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با رویه های اجرایی بعد سرمایه انسانی استاندارد افرا»

برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با رویه های اجرایی بعد سرمایه انسانی استاندارد افرا»