بله. موسساتی می‌توانند وارد فرایند ارزیابی افرا شوند که:

  • از یکی از مراجع رسمی مجوز موسسه نیکوکاری داشته باشند.
  • صورت‌های مالی ۱ تا ۳ سال اخیرآن‌ها در دسترس باشد.
  • ردیف بودجه دولتی نداشته باشند.

خیر. هزینه‌ای از موسسه‌ی نیکوکاری دریافت نمی‌شود. هزینه‌ی ارزیابی توسط حامیان افرا پرداخته می‌شود.

استاندارد افرا بر اساس مطالعه‌ی تطبیقی استانداردهای بین‌المللی به‌همراه تجربه‌ی مدیریتی موسسان آن تدوین شده است. سال‌ها تجربه فعالیت موسسان افرا در مدیریت سازمان‌های بزرگ نیکوکاری و اقتصادی و باور به تفکر سیستمی در تیم افرا کمک کرده است که این استاندارد با شرایط بومی کشور تطبیق داشته باشد. استاندارد افرا همراه با تحولات اجتماعی و سازمان‌های نیکوکاری به‌روز می‌شود.

افرا در ارزیابی و مطالعه یک موسسه نیکوکاری با نگاهی دقیق، و پرسشگرانه، تصویری درست از وضع کنونی موسسه را فراهم می‌کند و فاصله موسسه با استاندارد را اندازه‌گیری می‌کند. این فاصله می‌تواند به موسسه نشان دهد که چقدر با وضعیت مطلوب فاصله دارد. پس از پایان ارزیابی، گزارش کاملی از وضعیت موسسه براساس گزاره‌های استاندارد ارائه می شود که علاوه بر نقاط قوت و قابل بهبود، شامل توصیه هایی برای مسیر بهبود است. بنابراین موسسه می تواند با تکیه بر نقاط قوت خود و تقویت نقاط قابل بهبود و مدنظر قراردادن توصیه‌های افرا، در جهت توسعه خود گام بردارد.

بله. اعتبار نشان افرا یک‌سال است و پس از آن موسسه می‌تواند دوباره ارزیابی شود و تغییرات یک‌سال گذشته‌ی خود را محک بزند.

پاسخ پرسش خود را پیدا نکردید؟ از ما بپرسید.