[rev_slider alias=”Dim6″]

بهبود مستمر، لازمه پایداری در موسسات نیکوکاری است. حتی موسساتی که خود را موفق می‌دانند، چه بسا در دام موفقیت گرفتار آیند و ناخواسته راه را بر نوآوری و خلاقیت و تحول ببندند. با توجه به تحولات فضای حاکم بر موسسات و رقابتی شدن روزافزون فضای فعالیت آنان به ویژه در حوزه‌ جذب منابع مالی، و نیز لزوم توسعه و بهبود خدمات و نحوه ارائه آن‌ها به گروه‌های هدف، دغدغه‌ بهبود مستمر و تبدیل آن به فرهنگ حاکم به موسسات نیکوکاری کمک می‌کند تا بتوانند به طور مداوم قابلیت نوآوری و یادگیری را در خود ایجاد و تقویت کنند و با نوسازی مستمر زیرساخت مدیریت خود به حدی از چابکی دست یابند که پیش از بروز هر مسئله‌ای، راه حل مناسب برای آن را داشته باشند.

در این خصوص، استاندارد افرا با تکیه بر مدیریت و به‌کارگیری دانش در موسسات و کمک به آن‌ها برای تبدیل شدن به سازمان‌های یادگیرنده، آن‌ها را به چابکی و تعالی سازمانی سوق می‌دهد.

استاندارد افرا در این حوزه، موارد زیر را در ارزیابی خود از موسسات نیکوکاری مد نظر دارد:

  • مستندسازی و به‌کارگیری آموخته‌ها
  • بازنگری اسناد سازمانی
  • ساز‌وکار دریافت نظرات ذی‌نفعان
  • سازوکار انتقال دانش و تجربه
  • ذخیره‌سازی دانش
  • ارتقای کیفیت خدمات