بقای یک موسسه‌ نیکوکاری در گرو فعالیت‌هایی است که بتواند خوشنامی و اعتباری را برای موسسه در جامعه کسب کند که جریان جذب منابع مالی و غیرمالی را در موسسه به جریانی پایدار و قابل اتکا تبدیل کند. داشتن ذی‌ربطانی معتمد و مبلغ دستاورد ارزشمندی است که از طریق فعالیت‌های حوزه ارتباطات قابل حصول است. لذا، استاندارد افرا به این بعد توجه بسیار دارد و فعالیت‌ها و سازوکارهای موسسه را در ارتباط با برندینگ، ارتباط با ذ‌ی‌نفعان و ذی‌ربطان داخلی و خارجی، بازاریابی و جلب مشارکت مالی و غیرمالی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
استاندارد افرا می‌کوشد تا با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی، برنامه‌های بازاریابی، استراتژی برندینگ و به‌کارگیری کانال‌های ارتباطی متنوع توسط موسسات نیکوکاری به آن‌ها کمک کند که به توسعه و حفظ رابطه مثبت با ذی‌ربطان داخلی و خارجی خود بپردازند. کمک به شکوفایی اقتصاد نیکوکاری و ایجاد ارتباط سالم بین موسسه‌های نیکوکاری نیز از نتایج تمرکز صحیح سازمان بر این حوزه است.

استاندارد افرا در این حوزه، موارد زیر را در ارزیابی خود از موسسات نیکوکاری مد نظر دارد:

  • وب‌سایت موسسه
  • حضور در رسانه‌های اجتماعی
  • پاسخگویی و شفافیت
  • برنامه‌ریزی و اجرای کمپین‌ها
  • همکاری با موسسات مشابه
  • دریافت بازخورد از جامعه
  • جذب و توسعه منابع مالی
  • گزارش‌دهی سازمانی
  • بازاریابی، برندینگ و روابط عمومی